ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Ние от Демократична България вярваме, че държавата е задължена да осигурява всички публични услуги ефективно, като извършва справедливо и прозрачно преразпределение на създадения национален доход, като се старае непрекъснато да намалява преразпределението и като премахва трудностите и пречките пред  гражданите и бизнеса, давайки повече правомощия за самоуправление на местните общности.

Демократична България си поставя за цел:

 • Да остави повече разполагаем доход в ръцете на гражданите и бизнеса и да ограничи инфлационните процеси;
 • Да подготви и проведе присъединяването на България към еврозоната във възможно най-кратки срокове;
 • Да разходва ефективно публичните финанси, като запази ниски нива на публичен дълг;
 • Да намалява административната тежест, свързана с данъчните задължения, за малките и средните предприятия;
 • Да децентрализира публичните финанси, така че решенията за разходване на публични средства да се вземат на възможно най-ниските управленски нива и това да става с максимална прозрачност. Да децентрализира финансово общините и районите в градовете с районно деление;
 • Да създаде силни и работещи регулатори;
 • Да предприеме всички необходими действия за приемане на България в ОИСР.

Демократична България ще остави повече разполагаем доход в ръцете на гражданите, като:

 • Запази ставките на преките и косвените данъци и работи за въвеждането на допълнителни антикризисни данъчни облекчения;
 • Разшири програмата за ваучери с включване на необлагаеми ваучери за образование, туризъм и спорт;
 • Запази намалените ставки на ДДС за топлоенергия и природен газ до нормализирането на цените на международните пазари. Демократична България ще запази също намалените ставки на ДДС за книги, продукти за бебета, хляб и брашно до нормализирането на инфлацията;
 • Въведе необлагаем минимум по ЗДДФЛ от 500 лева месечно.

Демократична България ще работи активно за въвеждането на еврото като официално разплащателно средство в България, като:

 • Проведе мащабна информационна кампания и обсъждания за ефектите от въвеждането му;
 • Приведе българското законодателство в съответствие с изискванията на еврозоната;
 • Изпълни стриктно Националния план за въвеждане на еврото в България.

Демократична България ще разходва разумно публичните финанси, като:

 • Осъществи разумна фискална политика с цел ниски бюджетни дефицити с оглед постигане на балансиран бюджет в средносрочен план;
 • Работи за намаляване преразпределението през бюджета под 40% от БВП със средносрочна цел за достигане до 35%;
 • Планира капиталовите разходи с оглед на поставени стратегически цели и ясно разписани срокове за изпълнение на конкретни проекти;
 • Подпомага наистина нуждаещите се с въвеждане на ясни критерии и ограничаване на размерите на помощите;
 • Работи за поетапно въвеждане на програмното бюджетиране при обвързване на отпуснатите средства с индикатори за постигнати цели;
 • Допусне увеличаване на разходите за определени сектори само след предоставяне на обоснован план за реформи.

В областта на данъчното облагане Демократична България ще:

 • Работи за повишаване на прага за регистрация по ДДС до 166 000 лева от януари 2024 г.;
 • Фокусира контролните функции на НАП върху големите данъкоплатци и ще работи за повишаване капацитета на НАП за пресичане на схеми за избягване на данъчното облагане с участие на офшорни компании, свързани чуждестранни компании, подставени фирми и др.;
 • Работи за равнопоставено данъчно третиране на всички стопански субекти; 
 • Работи за силно ограничаване на сивата икономика и за преустановяване на възможностите за съществуване на компании, неподлежащи на реален данъчен контрол;
 • Опрости процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия, ще намали административните санкции за незначителни нарушения и ще положи усилия за завършване на дигитализацията на работата на данъчната администрация;
 • Опрости изискванията към отчетността и облагането на извършваните от търговските дружества разходи за лични нужди;
 • Превърне държавните компании в истински корпоративни структури, а не ведомства, като листва миноритарни дялове от тях на фондовата борса;
 • Даде правомощия на общините за определяне на данъчната основа при облагане на имотите;
 • Предостави  20% от приходите от данъка по ЗДДФЛ на общините след 2024 година;
 • Работи за създаване на законодателство за данъчно третиране на криптовалути и инвестиции в крипто старт-ъп средата.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK