СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Ние, от „Демократична България“, вярваме че сигурната среда и общественият ред са ключови за укрепване защитата на правата и свободите на българските граждани, за опазването на тяхното здраве, възможности, живот и имущество. Те се отразяват както пряко на реалното качество на живота ни, така и на публичното ни възприятие за сигурност и ефективно управление на рисковете. Те създават увереност на обществото, че институциите си вършат работата и имат готовност да реагират при кризи, а това води и до повишаване на доверието към държавата и всички нейни институции. 

Вярваме, че поддържането на обществения ред е в пряка връзка с върховенството на закона и чувството за справедливост, както и с възможността за демократични и силни институции, чиито служители почтено служат на обществения интерес. 

„Демократична България“ ще предприеме енергични действия за постигането на:

 • Реален механизъм за ефективен парламентарен контрол върху институциите и върху звената от системата за опазване на националната сигурност, обществен ред и борбата с престъпността.
 • Повече сигурност за всички български граждани и укрепване на евроатлантическото партньорство;
 • Проактивно въздействие върху средата за сигурност за повишаване на качеството на живот на българските граждани и за увеличаване на доверието в институциите.             
 • Ефективно противодействие срещу престъпността и корупцията за привличане на инвестиции и повишаване на доверието на европейските и евроатлантическите ни партньори.
 • Цялостна реформа на МВР, включваща реална деполитизация, трансформираща министерството в гражданско ведомство, подлежащо на обществен контрол
 • Управление на сектора, базирано върху данни, събирани с нови, високотехнологични средства

В областта на сигурността и обществения ред, „Демократична България“ ще предложи промяна в нормативните документи, с които:

 • Полицейската дейност в МВР бъде изведена като основна и бъде гарантирана независимостта  от политическото ръководство на МВР на дирекциите с полицейски правомощия
 • Бъде създадена солидна законова основа за общи усилия между полицейските органи и местната власт, с което да се гарантира общественото спокойствие във всички населени места. 

„Демократична България“ ще предприеме цялостна реформа на Министерството на вътрешните работи, по следните приоритети:

 • Промяна на специалния административен статут на МВР и синхронизиране на Закона за МВР със Закон за администрацията и Закона за държавния служител и разширяване на възможностите за граждански контрол чрез въвеждане на изискване за Годишен доклад, включващи:

 

 • Нормативно извеждане на полицейската дейност в МВР като основна и установяване на структурна независимост на дирекциите с полицейски правомощия от политическото ръководство на МВР.
 • Въвеждане на ясни принципи и правила за професионално развитие и израстване, чрез увеличение на правомощията и независимостта на дирекциите „Човешки ресурси“, „Вътрешна сигурност“ и „Инспекторат“. 
 • Нормативно извеждане на дейностите и структурите в МВР, несвързани пряко със задачите на националната полиция и обособяването на центрове за административни услуги.
 • Развитие, оптимизиране и усъвършенстване на центровете за професионална подготовка и специализация на полицейски служители в Полицейската академия, ГД „Жандармерия“; ГД „Гранична полиция“, Института по психология на МВР и Института по криминалистика и криминология.
 • Оптимизиране на плановете за действия при кризи в МВР. Подобряване на взаимодействието между дирекциите с полицейски правомощия.
 • Провеждане на бюджетна реформа в МВР, въз основа на анализи и определяне на приоритети, цели и конкретни задачи на администрацията, Националната полиция и всички дирекции с полицейски правомощия. 

 

 • Развитие и усъвършенстване на оперативно-издирвателната дейност (ОИД), включващо:
  • Увеличаване ефективността на полицейско разузнаване, като се въведат принципи и правила за работа с информатори (разработване на нова инструкция за работа с информатори).
  • Организиране и провеждане на операции под прикритие (краткосрочни и продължителни). Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово обезпечаване за тази сравнително нова за българската полиция форма за събиране на доказателства.
  • Развитие на отдели за планиране и анализ на полицейски операции и постигане на взаимодействие между полицейското разузнаване и разследването, особено в насока за подготовка, организиране и провеждане на операции под прикритие.

 

 • Развитие и усъвършенстване на организацията на досъдебното наказателно производство, включващо:
  • Извеждане и утвърждаване на водещата роля на разследващия полицай, на когото са подчинени всички включвани в разследването действия и експерти. 
  • Организиране на взаимодействието между разследващите полицаи и екипите с експертни технически средства и/или тактически звена. 
  • Създаване на условия за автономност и независимост на разследващите екипи от структурните йерархични изисквания за подчиненост
  • Повишаване на ефективността в дейността по разследване и развитие на капацитета на разследващите полицаи чрез оптимизиране на функциите, структурите и щатовете на същите и създаване на формални (временни или постоянни) екипи. 
  • Преосмисляне и възприемане на децентрализиран подход за използване на специалните разузнавателни средства.
  • Организационно и финансово развиване на експертизата и експертната помощ в интерес на събирането на веществени доказателства чрез увеличаване на числеността на криминалистите и на работещите в тази сфера, както и чрез създаване на условия за тясно взаимодействие с разследващите полицаи.
  • Подобряване на материалната база в помещенията за провеждане на основни процесуални действия, като водене на интервю, разпит и особено за разпознаване на лице. Въвеждане на задължителни минимални изисквания за размерите, обзавеждането и оборудването на тези помещения с необходима апаратура за видеозапис и контрол.
  • Усъвършенстване на организацията за ефективно използване от разследващите полицаи на програми за защита на свидетели.
  • Изграждане на строга система от критерии и механизми при израстване в кариерата на служителите в полицейските органи, с цел избягване на назначаването на лица, обслужващи интересите на криминални структури от сенчестата икономика.

 

 • Развитие и усъвършенстване организацията на полицейската дейност по охрана на обществения ред срещу битовата престъпност като мерките могат да бъдат обобщени чрез ключовите думи „превенция“, „нулева толерантност“ и „работа по конкретни програми“. Мерките включват:
  • Разширяването на периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово обезпечаване за работа по програми с жертви на престъпления, домашно насилие и наркотици и др.; 
  • Преформулирането на съществуващите цели и задачи в районните управления на МВР въз основа на изработване на криминогенни карти и фокусиране върху уязвими групи и райони;
  • Въвеждането на изисквания за ежедневна превенция и спазване на принципа за нулева толерантност по отношение на битовата престъпност;
  • Развитието на отдели за анализ на криминогенната обстановка и планиране на полицейската дейност по превенцията и ефективността на програмите; 
  • Промяната в организацията на патрулиране, пътен контрол, ефективността на извършване на проверки и налагане на глоби, издирване и разследване (нарушители на ЗЗДП, ПТП);
  • Развитието на структурите и дейността на районните инспектори в МВР. Промяна на съществуващата законова база за допълнително увеличаване числеността, значимостта, отговорностите и възможностите на      районните инспектори в градовете и малките населени места.

 

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK