Социална политика

Пандемията от Ковид-19 даде силен тласък на революционните промени на трудовия пазар, предизвикани от цифровизацията на икономиките, а последвалата икономическа криза задълбочи съществуващите неравенства и ускори процесите на загуба на традиционни работни места и затрудненията за множество бизнеси. Eдновременно с това България, по подобие на останалите европейски страни, усети силно недостига на работна ръка на традиционни работни места. Уязвимите групи от населението днес се намират в още по-тежко положение, но и много представители на средната класа са изправени пред риск от изпадане в трайна нужда и безизходица.

Социалното пазарно стопанство и европейският социален модел са застрашени от тези промени. Те имат нужда от решителни и смели политики, за да се адаптират към новите условия. 

Ако социалната система не да бъде спешно реформирана, тя е обречена да продължи да поглъща огромен обществен ресурс – финансов и човешки капитал, без да постига промяна по отношение начина на живот на отделния гражданин.

Визия

Предлагаме една нова концепция за превантивна, активираща и инвестираща социална политика, основана на човешките права, инвестиции в образованието, в т.ч. не само училищното и висше образование, но също и професионалното образование и обучение и ученето през целия живот. В центъра на тази нова социална политика стои човекът, който трябва да има възможност да се грижи пълноценно сам за себе си, за семейството и за близките си и да получава шанс за адаптация към бързо променящите се среда и условия на труд. 

Оценяваме и признаваме нуждата от засилена роля на държавата, регионите и общините, както и на институциите на ЕС за адаптация на обществата ни към неизбежните промени и за излизане от кризата. За нас обаче е много важно тази засилена роля да не се изразява в увеличени данъци, засилени регулации и напразни опити за съхраняване на социални модели от ХХ век. Напротив – публичните инвестиции трябва да бъдат насочени към развитие на нови социални модели и преди всичко – към образование, оптимизация на социалната политика, в центъра на която е човека, както и засилена подкрепа на работещите родители.

В демократичното и социално общество хората не са само получатели на нещо. На първо място, те са създатели, които допринасят и формират обществения интерес. В този контекст, модела на политика, към която се стремим, не плаща издръжка, а инвестира в хората. Нейната цел е овластяване и включване с помощта на висококачествена социална инфраструктура и на ранни и дългосрочни инвестиции през целия живот. 

Модерната социална политика взима под внимание индивидуалните потребности и начина на живот на хората. Тя има дългосрочна перспектива и обхваща човешкия живот във всички негови фази – от ранно детство до напреднала възраст. Нейната мисия е да развива, разширява и надгражда възможностите на всички хора, във всеки етап от живота им.

Затова „Демократична България“ вижда в социалната политика нещо много повече от машина за преразпределение на блага и богатство. Тя не само подкрепя, но и мотивира и активира хората. В тясно взаимодействие с образователната, здравната, правосъдната и икономическата политика тя подпомага хората да реализират собствените си житейски планове. По този начин тя преследва дългосрочна перспектива и се фокусира върху устойчивостта на предприетите мерки.

Социалната политика е ефективна и успешна, когато действа превантивно от самото начало, вместо да поправя впоследствие страдания, недостиг и дефицити. Социалните трансфери помагат краткосрочно, но имат много ограничено въздействие върху трайното намаляване на бедността и неравенството и не решават дългосрочно този проблем. Ако едно общество успее да развие високо ниво на интеграция и да разшири шансовете на хората чрез професионална, социална и културна интеграция, тогава те не само ще живеят по-добре, но и по-рядко ще прибягват до социалното подпомагане.

Фокусът на социалната политика, която предлагаме, е насочен към четири основни приоритета:

 1. Бъдещето на семействата и децата

Децата са богатството и бъдещето на България и тяхното благосъстояние трябва да стои в центъра на всички политики. Семейството е естествената форма за отглеждане и възпитание на децата, а една здрава и просперираща нация може да съществува само тогава, когато има здрави и грижовни семейства. Затова ние поставяме подкрепата на семействата и децата в основата на социалната политика на държавата.

Семейната политика не трябва да дава предписания как да живеят семействата, а да ги подкрепя в поемането на грижа и отговорност един за друг. Единствено подкрепени и овластени родители могат да осигурят оптималното развитие на децата си. За „Демократична България“ инвестициите в децата и семействата са инвестиции в бъдещето. Ние искаме всяко българско дете, независимо от произхода и жизнената ситуация на родителите си, да получи възможно най-доброто възпитание, образование и грижа. Основните цели, към които трябва да бъде насочена семейната политика, са:

 • Икономическа и социална стабилност на семействата;
 • Съвместимост между семеен и професионален живот;
 • Добър живот за децата и инвестиции в тяхното развитие;
 • Насърчаване на раждаемостта и подпомагане на желаещите да станат родители;

Мерките, които предлагаме за по-добро, сигурно и щастливо бъдеще на семействата и децата са:         

 • Ще дефинираме понятието благосъстояние и ще поставим концепцията за благосъстояние, включително благосъстояние на детето, в основата на нормативната база.
 • Ще обособим на министерско ниво функциите, свързани с децата и семейството, и така ще гарантираме интегриран и систематичен подход към проблемите, пред които се изправят децата, техните семейства и грижата към възрастните хора в България.
 • Ще работим за регулиране на професиите в социалната сфера (напр. социален работник, клиничен социален работник, психолог, психотерапевт и логопед), защото България е една от малкото страни в ЕС, която не е направила това.
 • Ще работим за радикално осъвременяване на преподаването и обучението по социална работа, клинична социална работа, психология и логопедия чрез отваряне към сътрудничество и обмен с европейски партньори, за да отговаря на международните стандарти за база от знания, практическа ориентация, научност и ефективност. 
 • Ще легализираме и регламентираме услугите, основани на взаимопомощ и сътрудничество между семействата в отглеждането на децата, като родителски кооперативи, дневна грижа и др. Така ще компенсираме недостига на качествени услуги за деца, като същевременно ще осигурим включване в трудовия живот и заетост за родители, желаещи да предоставят тази услуга.
 • Ще въведем финансова помощ (дотиране на таксите) за частна детска ясла или градина в случаите, в които децата не са приети в държавна. Предвиждаме неговият минимален размер да бъде равен на държавната субсидия за прието дете.
 • Ще гарантираме, че качеството на образованието и грижите за децата ще бъдат подобрени и приравнени към най-добрите европейски стандарти.
 • Ще направим всички административни услуги за децата и семействата достъпни по електронен път.
 • Ще издигнем детското здраве до приоритет в сферата на здравеопазването. Ще гарантираме на тежкоболните деца ефективно лечение в България или чужбина, без необходимост от дарителски сметки. Ще подкрепим бързата реализация на проекта за създаване на модерна и многопрофилна Национална педиатрична болница.
 • Ще осигурим комплексна подкрепа на семейства, които полагат грижи за деца със специални потребности, с хронични заболявания и с увреждания.
 • Ще разработим механизми за поемане от НЗОК на лечението и инвитро процедурите за всички семейства с репродуктивни проблеми. Ще предложим и въведем общовалидни високи стандарти в пренаталната грижа и грижата за бременните жени.
 • Ще разгледаме възможността да се отмени изцяло ДДС върху бебешки храни и някои стоки.
 • Ще въведем допълнителна подкрепа за извънкласни културни занимания и спорт под формата на ваучери. 
 • Ще реализираме отлаганата реформа за детско правосъдие и ще насърчим развитието на програми за превенция и подкрепа за всички деца и младежи в контакт със съдебната система.
 • Ще подобряваме систематично инфраструктурата и жилищните условия, за да гарантираме безопасна и здравословна среда за развитие на всяко дете. 
 • Ще подобрим и разширим обхвата на услугите за осигуряване на закрила на децата и жените жертви на насилие, като ще акцентираме и върху превенцията.
 1. Бъдещето на работата

За повечето хора работата е централна част от живота им. Те влагат енергия, време, способности и креативност в изпълнението на своите задачи. Когато работят, те знаят, че са необходими и са признати. Всеки човек иска работа, която да осигурява финансова сигурност, да се вписва добре в живота, да е пълноценна и приятна. 

Дигитализацията, новите технологии и работата в мрежи оказват силно влияние върху работния свят. Те променят както вида на професиите, така и изискванията за умения на служителите и формите на работа. С оглед на тези промени е жизненоважно пазарът на труда в страната ни да е гъвкав и динамичен, а политиките да могат да предвиждат бъдещите развития на ранен етап. Развитието на пазара на труда трябва да бъде свързано с образованието и науката, така че освен придобиване на ключови компетентности, да е възможна и адаптация на работната сила спрямо пазара.

„Демократична България“ ще обърне трудовата политика към малкия и средния бизнес, към българското семейство и към обедняващите райони на страната:

 • Ще приемем нов Кодекс на труда, отчитащ нуждите на бизнеса и работещите от уредба на трудовите отношения, адекватна за времето, в което живеем. Ще насърчим гъвкавите форми на заетост като почасовата работа, работата от вкъщи, плаващото работно време и временната заетост.
 • Ще модернизираме бюрата по труда и ще ги развием в ефективна платформа и връзка между предлагащите и търсещите работа. Ще създадем работеща система за преквалификация и допълнителна квалификация, която ще достига до нуждаещите се чрез индивидуализирани пакети и бюджети. В намирането на работа за дългосрочно безработните лица ще включим и частните агенции за подбор на персонал срещу заплащане при успешна реализация на безработен.
 • Чрез регулярен мониторинг на търсенето и предлагането на пазара на труда ще въведем работещ механизъм за координация с образователните институции и подсигуряване на липсващите кадри. Кариерната ориентация съвместно с бизнеса и индустрията за започващите и завършващите определена образователна степен ще намали младежката безработица и ще компенсира недостига на кадри.
 • Ще въведем финансови стимули за работодателите за обучение на работното място, както и облекчения в осигуряването на лицата, които са в период на обучение.
 • Ще въведем ясен и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и няма да допуснем нейния неконтролиран, популистки ръст, който води до загуба на работни места и до намаляване на доходите на квалифицирания персонал.
 • Ще оценим стъпки за отмяна на минималните прагове за всички стартиращи бизнеси и самонаети лица, започващи за първи път дейност в определена професия.
 • Ще въведем специално данъчно и осигурително облагане на семейния микробизнес – нелично осигуряване. Всички членове на семейства, заети в малко семейно предприятие, ще могат да ползват обща семейна осигуровка, в размер не по-висок от двойния размер на минималния осигурителен праг за самонаети лица.
 • Ще създадем финансови стимули за активно включване в пазара на труда на възрастните хора и хората с увреждания.
 • Ще въведем финансови стимули за безработни лица, които имат желание да започнат дейност като самоосигуряващи се.
 • За хората, които са дългосрочно безработни и които нямат шанс в свободната икономика, ще въведем публично субсидиран, социален пазар на труда. Така, от една страна, ще отговорим на недостига на кадри в социалния сектор, а от друга, ще предложим перспективи за по-продължително безработните.
 1. Бъдещето на грижата

Възрастните хора и хората с увреждания са ценна част от нашето общество. Техният житейски опит, съвети и възможности на трудовия пазар са важни за страната ни и не бива да бъдат разпилявани. Нашата цел е те да участват възможно най-дълго активно в обществения и трудовия живот, а когато това не е възможно, да им бъдат гарантирани качествена грижа и достоен живот. 

Въпреки приетата „Стратегия за дългосрочната грижа“, предоставянето на грижа в България не е уредено законодателно и институционално, не е финансово обезпечено и продължава да се намира в зоната на „ничията земя“, на границата между здравното осигуряване и социалното подпомагане. Цялостна политика и система за дългосрочна грижа липсва, а отделните мерки са с проектов или кампаниен характер и не водят до трайни резултати, които биха гарантирали чувството за сигурност и достойния живот на възрастните хора. Много хора в трудоспособна възраст остават извън пазара на труда, принудени да се грижат за болни или възрастни членове на семейството. Крайно належащи и необходими са сериозни промени, без които солидарността между поколенията ще рухне, а за бъдещите поколения ще възникнат трудноразрешими проблеми.

„Демократична България“ предлага изцяло нова държавна политика за грижата към хората с увреждания, хронично болните и възрастните хора. Ще настояваме и ще работим за отделяне на дългосрочната грижа като самостоятелен осигурителен риск, което ще позволи да бъде изграден капацитет, да бъдат подготвени подходящите квалифицирани кадри и да се осигури качествен живот за хората, имащи нужда от продължителна грижа, и техните близки. Целта на системата за дългосрочна грижа, която предлагаме, е да осигури подходяща помощ на нуждаещите се лица, гарантираща достоен живот, без това да е свързано с непосилна финансова тежест за самите тях и семействата им. 

Мерките и реформите, които предлагаме, са:

 • Ще изведем и обособим грижата като отделен осигурителен риск със самостоятелен бюджет и автономно функционираща система за предоставяне на услуги. 
 • Ще създадем условия за изграждане на работеща мрежа от доставчици на социални услуги, както в общността и в домашна среда, така и като резидентна грижа, покриваща равномерно територията на цялата страна.
 • Ще въведем и утвърдим стандарти за предоставяне на качествени дългосрочни и палиативни грижи, като гарантираме равнопоставеност на доставчиците.
 • Ще ориентираме политиките за подпомагане към непосредствените нужди на хората с увреждания, вкл. помощни средства, рехабилитация и др.
 • Ще работим за отпадане на запрещението и създаване на адекватни механизми за защита на лицата.
 • Ще развиваме политики и подкрепа за социална реализация и адаптация на хората с увреждания.
 • Ще създадем специална подкрепа за грижа на пациенти с Алцхаймер и деменция.
 • Ще разработим система за подходящо обучение и квалификация на кадрите, предоставящи услуги за дългосрочна и палиативна грижа.
 • Ще разработим механизми за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими членове. Ще гарантираме поемането на осигурителните вноски за обгрижващи членове на семейството.
 • Ще насърчаваме активно специализацията на България в сектора на „сребърната икономика“, като целта е да превърнем страната ни в желана и предпочитана дестинация за изживяване на старините за възрастни хора от целия свят. 
 1. Бъдещето на социалната икономика

Секторът на социалната икономика е един от най-бързо развиващите се сектори в последните години. Основната причина за това бурно развитие е невъзможността на държавата да се справи с нарастващите нужди от социални услуги за все по-голям дял от населението. Предприятията от социалната икономика са много успешна алтернатива на държавните услуги и обещаващи партньори на институциите по отношение на решаването на неотложни социални проблеми. Това партньорство трябва да бъде насърчавано както с финансови стимули и кредитиране, така и чрез подобряване на условията и средата за социалното предприемачество.

Изправени пред непрекъснато нарастващата необходимост от социални услуги, „Демократична България“ предлага следните мерки, с които ще насърчаваме и подпомагаме социалната икономика, социалното предприемачество и социалните иновации:

 • Ще реформираме ролята на държавата от доставчик към възложител на социални услуги. Ролята на държавата и местната власт ще сведем постепенно до определянето на необходимите услуги, финансирането и последващия контрол.
 • Ще създадем пътна карта на нуждите на регионите и групите, които трябва да получат подкрепа и въз основа на тази карта, ще работим за предоставяне на адекватни социални услуги с висока степен на полезно действие.
 • Ще реформираме социалните услуги по посока резултатност и конкретна оценка на специфичните нужди на получателите.
 • Ще подобряваме систематично средата и условията за предприятията на социалната икономика, така че те да могат да реализират пълния си потенциал. Ще стимулираме конкуренцията в предлагането на социални услуги, за да подобрим качеството им.
 • Ще осигурим адекватно, непрекъснато и устойчиво финансиране на сектора, което да гарантира предоставянето на висококачествени социални услуги. Ще насърчаваме социалното предприемачество чрез програми за финансиране и ще създадем специален фонд за насърчаване на социалните иновации.
 • Ще предложим да бъде създадена нова специална правна форма, при която се подкрепя съчетаването на обществения интерес и ориентирането към печалба, както и опростяване на административния процес.
 • В партньорство с образователните институции ще създадем условия за обучение на кадри, включително чрез въвеждане на нови специалности и учебни програми в областта на социалната работа.
 • Ще насърчаваме разработването и включването на нови технологии в социалните услуги като ключов елемент за подкрепа на иновациите в сектора.
 • Ще насърчаваме придобиването на умения, свързани със социалното предприемачество в училищното образование.
 • Ще продължим децентрализацията на социалните услуги, като ще прехвърлим към общините реални права и бюджети. Целта ни е услугите да се предлагат възможно най-близо до нуждаещите се.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK