СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Ние от Демократична България предлагаме превантивна, активираща и инвестираща социална политика, основана върху човешките права, инвестициите в образованието и ученето през целия живот. В центъра ѝ стои човекът, който трябва да получи възможността да реализира собствените си житейски планове и да се грижи пълноценно сам за себе си, за семейството и за близките си. Това е социална политика, в която всеки получава шанс за адаптация към бързо променящата се среда и условия на труд чрез професионална, социална и културна интеграция. Поставяме подкрепата на семействата и децата в основата на социалната политика на държавата. Подкрепяме социалната икономика като работещ механизъм, компенсиращ дефицитите на предоставяните от държавата и общините социални услуги.

Демократична България си поставя за цел:

 • Да работи за включването на пазара на труда на неактивните хора с увреждания в трудоспособна възраст;
 • Да изгради висококачествена социална инфраструктура за овластяване и включване на хората с помощта на ранни и дългосрочни инвестиции през целия живот;
 • Да развива, разширява и надгражда възможностите на всички хора, във всеки етап от живота им;
 • Да работи за засилена роля на държавата, регионите и общините, както и на институциите на ЕС, за адаптация на обществата ни към неизбежните промени и за излизане от кризата;
 • Да работи за създаване на предпоставки за балансиране на личния и служебния живот на работещите родители;
 • Да работи за добър живот за децата чрез инвестиции в тяхното развитие;
 • Да работи за насърчаване на раждаемостта и за подпомагане на желаещите да станат родители.

Демократична България ще предложи по-добро, сигурно и щастливо бъдеще на семействата и децата, като:

 • Дефинира понятието благосъстояние и постави концепцията за благосъстояние, включително благосъстояние на детето, в основата на нормативната база;
 • Подпомогне работещите родители, като създаде предпоставки за балансиране на личния и служебния живот;
 • Въведе интегриран и системен подход, като обособи в рамките на Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика функциите, свързани с децата и семейството;
 • Регулира все още нерегулираните в България професии в социалната сфера – социален работник, клиничен социален работник, психолог, психотерапевт и логопед;
 • Работи за радикалното осъвременяване на преподаването и обучението по социална работа, клинична социална работа, психология и логопедия чрез отваряне към сътрудничество и обмен с европейски партньори;
 • Направи независим анализ на финансирането на социалната система и оптимизира разходите ѝ;
 • Легализира и регламентира услугите, основани на взаимопомощ и сътрудничество между семействата в отглеждането на децата, като родителски кооперативи, дневна грижа и др.;  
 • Въведе минимален размер на финансовата помощ, равен на държавната субсидия (дотиране на таксите), за частна детска ясла или градина в случаите, в които децата не са приети в държавна; 
 • Направи всички административни услуги за децата и семействата достъпни по електронен път;
 • Осигури комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за деца със специални потребности, с хронични заболявания и с увреждания;
 • Разработи механизми за поемане от НЗОК на лечението и инвитро процедурите за всички семейства с репродуктивни проблеми; 
 • Въведе общовалидни високи стандарти в пренаталната грижа и грижата за бременните жени;
 • Проучи възможността да се отмени изцяло ДДС върху бебешки храни и някои стоки;
 • Въведе допълнителна подкрепа за извънкласни културни занимания и спорт под формата на ваучери; 
 • Реализира отлаганата реформа за детско правосъдие и насърчи развитието на програми за превенция и подкрепа за всички деца и младежи в контакт със съдебната система;
 • Подобри систематично инфраструктурата и жилищните условия, за да гарантира безопасна и здравословна среда за развитие на всяко дете; 
 • Подобри и разшири обхвата на услугите за осигуряване на закрила на децата и жените, жертви на насилие, като акцентира и върху превенцията;
 • Извърши независим анализ на проблемите в системата за приемна грижа, с оглед подкрепата и стимулирането ѝ като най-близка до семейната грижа;
 • Осигури социални работници и психолози, работещи с родителите, във всяка болница, която третира деца;
 • Овластяване, обучение и подкрепа за работещите в центровете за настаняване от семеен, с цел по-адекватна грижа за децата, особено при напускане на системата при навършване на пълнолетие;
 • Подкрепи приемната грижа като система, най-близка до семейната грижа. 

Демократична България ще обърне трудовата политика към малкия и средния бизнес, към българското семейство и към обедняващите райони на страната, като:

 • Приеме нов Кодекс на труда, насърчаващ гъвкавите форми на заетост като почасовата работа, работата от вкъщи, плаващото работно време и временната заетост;
 • Модернизира бюрата по труда и създаде работеща система за преквалификация и допълнителна квалификация, която ще достига до нуждаещите се чрез индивидуализирани пакети и бюджети. В намирането на работа за дългосрочно безработните лица ще включи и частните агенции за подбор на персонал срещу заплащане при успешна реализация на безработен;
 • Въведе работещ механизъм за координация с образователните институции и подсигуряване на липсващите кадри;
 • Въведе кариерна ориентация, съвместно с бизнеса и индустрията, за започващите и завършващите определена образователна степен и така доведе до намаляване на младежката безработица;
 • Въведе финансови стимули за работодателите за обучение на работното място, както и облекчения в осигуряването на лицата, които са в период на обучение;
 • Въведе ясен и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и без да допуска нейния неконтролиран, популистки ръст, който води до загуба на работни места и до намаляване на доходите на квалифицирания персонал;
 • Оцени стъпките за отмяна на минималните прагове за всички стартиращи бизнеси и самонаети лица, започващи за първи път дейност в определена професия;
 • Въведе специално данъчно и осигурително облагане на семейния микробизнес – нелично осигуряване. Всички членове на семейства, заети в малко семейно предприятие, да ползват обща семейна осигуровка в размер не по-висок от двойния размер на минималния осигурителен праг за самонаети лица;
 • Създаде финансови стимули за активно включване в пазара на труда на възрастните хора и хората с увреждания;
 • Въведе финансови стимули за безработни лица, които имат желание да започнат дейност като самоосигуряващи се;
 • Въведе публично субсидиран, социален пазар на труда за хората, които са дългосрочно безработни и нямат шанс в свободната икономика, като отговори на недостига на кадри в социалния сектор и предложи перспективи за по-продължително безработните.

За да гарантира качествена грижа и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, Демократична България предлага изцяло нова държавна политика за грижата към хората с увреждания, хронично болните и възрастните хора, като:

 • Регламентира и обезпечи система от мерки за подкрепа и овластяване на младежи и семействата на младежи с увреждания, напускащи алтернативна грижа (приемна грижа, ЦНСТ и др.) или навършващи пълнолетие при младежите с увреждания, с цел самостоятелен и пълноценен живот;
 • Овластяване и осигуряване на възможност за професионално развитие на хората с увреждания, т.е. активизиране на законодателството по отношение на това да се стимулират работодателите наистина да наемат хората с увреждания на работа;
 • Изведе и обособи грижата като отделен осигурителен риск със самостоятелен бюджет и като автономно функционираща система за предоставяне на услуги;
 • Създаде условия за изграждане на работеща мрежа от доставчици на социални услуги както в общността и в домашна среда, така и като резидентна грижа, покриваща равномерно територията на цялата страна;
 • Въведе и утвърди стандарти за предоставяне на качествени дългосрочни и палиативни грижи, като гарантира равнопоставеност на доставчиците;
 • Ориентира политиките за подпомагане към непосредствените нужди на хората с увреждания, вкл. помощни средства, рехабилитация и др., със специален акцент върху покупката и обучението в използване на устройства и софтуерни продукти, подпомагащи достъпността;
 • Работи за бързо навлизане на т.нар. технологии на благосъстоянието (дистанционно наблюдение и грижи, дистанционен коучинг, виртуална рехабилитация, високотехнологични помощни средства и т.н.) като част от системата за предоставяне на услуги за възрастни и хора с увреждания;
 • Работи за отпадане на запрещението и създаване на адекватни механизми за защита на лицата;
 • Създаде специална подкрепа за грижа на пациенти с алцхаймер и деменция;
 • Разработи система за подходящо обучение и квалификация на кадрите, предоставящи услуги за дългосрочна и палиативна грижа;
 • Разработи механизми за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими членове, и гарантира поемането на осигурителните вноски за обгрижващи членове на семейството;
 • Насърчи активно специализацията на България в сектора на „сребърната икономика“, като целта е да превърнем страната ни в желана и предпочитана дестинация за изживяване на старините за възрастни хора от целия свят; 
 • Подобри на работата на Националния съвет за хората с увреждания;
 • Работи в насока подобряване на градската среда и транспортната свързаност с цел осигуряване на истински и качествен достъп на хората с увреждания;
 • Въведе Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето (МКФУЗ – ICF) при оценка на инвалидността и работоспособността;
 • Въведе координирана подкрепа на родителите при диагностициране на дете със специални образователни потребности;
 • Обнови списъка с медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и актуализирането му спрямо реалните нужди.

Демократична България ще насърчи и ще подпомогне социалната икономика, социалното предприемачество и социалните иновации, като:

 • Реформира ролята на държавата от доставчик към възложител на социални услуги. Ролята на държавата и местната власт ще сведем постепенно до определянето на необходимите услуги, финансирането и последващия контрол;
 • Създаде пътна карта на нуждаещите се от подкрепа региони и групи и ще работи за предоставяне на адекватни социални услуги с висока степен на полезно действие;
 • Стимулира конкуренцията в предлагането на социални услуги, осигури адекватно, непрекъснато и устойчиво финансиране и подобри систематично средата и условията за предприятията на социалната икономика, така че те да могат да реализират пълния си потенциал;
 • Създаде специален фонд за насърчаване на социалните иновации;
 • Предложи създаването на нова специална правна форма за социално предприятие, при която се подкрепя съчетаването на обществения интерес и ориентирането към печалба, както и опростяване на административния процес;
 • Създаде условия за обучение на кадри съвместно с образователните институции, включително чрез въвеждане на нови специалности и учебни програми;
 • Насърчи разработването и включването на нови технологии в социалните услуги; 
 • Насърчи придобиването на умения, свързани със социалното предприемачество в училищното образование;
 • Продължи децентрализацията, като прехвърли към общините реални права и бюджети, които ще приближат социалните услуги възможно най-близо до нуждаещите се;
 • Насърчи социалното предприемачество като бизнес с “добавена стойност” за решаване на проблемите на общностите.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK