СПОРТ

За нас в Демократична България спортът е мощно и универсално средство за възпитание, за практикуване на здравословен начин на живот. Спортът в глобалния свят представлява един от най-силните белези на националната идентичност и е мощен интегриращ фактор между различните обществени групи.

В основата на спорта са заложени идеите за равенство, справедливост и солидарност. Той възпитава в толерантност и в приемане на различията от ранна детска възраст – ценности, в които ние от Демократична България дълбоко вярваме и отстояваме.

Демократична България си поставя за цел:

 • Пряк достъп за всички граждани на България до спортни услуги и съоръжения, съобразен с техните нужди и с националните ни традиции;
 • Драстично увеличение на пряко занимаващите се със спорт българи и най-вече популяризирането му сред децата и младежта, което да доведе до изграждането на култура и потребност за занимание със спортни дейности още от най-ранна възраст;
 • Промяна на философията на държавно и общинско финансиране на спорта  и на разпореждане със спортната инфраструктура, както и качествено преосмисляне на приоритетите в областта на спорта;
 • Решителни и бързи реформи в структурата на управление на спортните дейности, съпътствани от изработката на национална стратегия за инвестиции в областта на физическото възпитание и спорта, по сектори и обществени сегменти, както и осигуряването на финансиране за нея.

За да модернизира сектора на спорта, Демократична България ще:

 • Обяви политиките в сферата на младежта и спорта за национален приоритет и ще промени Закона за физическото възпитание и спорта, като приоритизира масовия спорт, спорта в свободното време, ученическия и университетския спорт;
 • Определи като приоритетни 10-12 вида спорт с особена значимост, с фокус върху колективните спортове, и ще въведе програма за обучение по плуване на всички деца в началния етап на образователната система;
 • Работи за приемане на Национална програма за ускорено изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения (съвместно с МОН и МРРБ), включително и на многофункционални физкултурни салони и плувни басейни, по най-високи стандарти;
 • Изгради или ремонтира плувни басейни, така че всеки град с повече от 10 000 жители да разполага с поне един функциониращ плувен басейн;
 • Създаде национален фонд, чрез който на принципа на съфинансирането да се оказва подкрепа на общините и спортните клубове за спортни проекти;
 • Централизира финансирането на спорта, което в момента е разпокъсано между Министерство на образованието и  науката (МОН) и Министерството на младежта и спорта (ММС);
 • Създаде областни спортни съвети, които да работят съвместно с общините, спортните организации, висшите училища и други структури по регионите, които да функционират като органи за провеждане на държавната политика в сектора, да консултират и контролират процесите на място;
 • Прелицензира спортните федерации според обществената им значимост и ще въведе повишени изисквания към федерациите, получаващи приоритетно държавно финансиране;
 • Разработи и въведе национална програма за постоянно популяризиране на спорта в свободното време;
 • Министерствата да бъдат законово обвързани да работят съвместно с ММС по целеви програми в отделните подсистеми на спорта: спорт за всички, туризъм, армейски и полицейски спорт, спорт за хора в неравностойно положение, академичен спорт и др.;
 • Промени досегашната политика на ММС приоритетно и непропорционално да се финансират спортове, които носят медали от международни състезания, независимо от тяхната популярност или социална значимост. Медалите трябва да са следствие от правилното функциониране на системата на спорта, а не нейна единствена цел;
 • Насърчи новите видове спорт, приемани от МОК, както и достъпните спортове в градска среда;
 • Създаде междуведомствен съвет между ММС, Министерство на туризма, Министерство на икономиката и други заинтересовани страни, който да определя принципите и правилата, както и да реализира финансирането на домакинство на международни спортни прояви;
 • Реформира административно и функционално Българския спортен тотализатор и държавните фирми за управление на спортни имоти.

В изпълнение на приоритета си за децентрализация на спорта Демократична България ще постави местната власт в центъра на стратегията си за развитие на спорта, като:

 • Ангажира общините да разработят и приемат финансово обезпечени програми за развитие на спорта, физическата активност, спортния туризъм и младежките дейности;
 • Прехвърли спортните бази за съвместно стопанисване на общините и на спортните клубове, с изключение на тези от национално значение;
 • Изготви публичен регистър на спортните бази и съоръжения, както и правилник за тяхното ползване;
 • Стимулира общините да възстановяват и поддържат спортните площадки и съоръжения на тяхна територия, с цел свободно ползване от гражданите, за провеждане на тренировъчен процес и за спортни състезания;
 • Предостави за ползване при облекчени условия, на концесия или под наем дългосрочно съществуващата спортна инфраструктура на спортни клубове и федерации, при наличие на конкретна инвестиционна програма.

Демократична България ще промени механизмите на финансиране на младежките дейности и спорта от страна на държавата, общините и бизнеса, като:

 • Работи за създаване на условия за инвестиции в съоръжения и спортни дейности чрез механизмите на финансиране от ББР, от структурните фондове на ЕС и от Плана за възстановяване и устойчивост;
 • Прекрати зависимостта на българския спорт само от финансовите постъпления от Спортния тотализатор, като осигури изпълнението на Закона за здравето  и заложеното в него отчисление от акцизи към Фонд „Обществено здраве“, който да финансира проекти и инфраструктура в сферата на младежките дейности и спорта в рамките на програмите за превенция на общественозначими заболявания;
 • Създаде национална програма и реално работещ механизъм за борба със и за превенция на зависимостите от хазартни дейности, забранени вещества и други сред учениците и младежите;
 • Увеличи средствата за спорт и физическо възпитание в училищата и разработи механизъм за допълнително заплащане на учителите и треньорите;
 • Въведе пряко финансиране на студентските спортни клубове от висшите училища и МОН и увеличи часовете по физическо възпитание и спорт;
 • Насърчи, включително и финансово, участието на първенците от Националните студентски първенства в Националните шампионати на Република България. 

Демократична България ще провежда съвременна и динамична кадрова политика в областта на спорта:

 • Ще въведе съвременни практики в ръководенето на спортните процеси и преминаване към решения, базирани на данни, с цел по-оптимално управление на спортните дейности;
 • Ще изведе на преден план на квалификацията на треньорските кадри, на учителите по физическо възпитание и на специалистите в управлението на спортни имоти;
 • Ще осигури законова възможност за назначаване на специалисти треньори извън щата на преподавателския състав, за подпомагане и развитие на спортната дейност в средните и висшите училища;
 • Ще утвърди статута на треньора и на спортния мениджър, като въведе квалификационни нива и нормативни документи, гарантиращи социална сигурност в тези професии. Въвеждане на статут на доброволеца в спорта;
 • Ще увеличи драстично средствата за научни изследвания и научно осигуряване на подготовката и възстановяването на елитните спортисти;
 • Ще контролира квалификацията и образователния ценз на кадрите, работещи в системата на физическото възпитание и спорта;
 • Ще въведе финансови стимули за спортни клубове, разкриващи работни места за квалифицирани кадри;
 • Ще предоставя административна и методологическа помощ на спортни клубове, федерации и дружества за участие в европейски, национални и общински програми за финансиране;
 • Ще намали административната тежест при кандидатстване за програми за развитие на спортни дейности и ще прехвърли администрирането на подобни програми изцяло в електронна среда. 

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK