ТУРИЗЪМ

България има уникални природни дадености и богато културно-историческо наследство, които обуславят потенциала ѝ да развива всички видове туризъм – зимен, морски, еко- и селски туризъм, здравен туризъм, конгресен и фестивален туризъм и др. За Демократична България туризмът е важен фактор за подем на регионите, тъй като създава заетост, икономически растеж и напредък на селските, периферните и по-слабо развитите райони, както и поради влиянието, което оказва върху социалната област и околната среда. Устойчивото развитие на туризма включва опазването и подобряването на културното и природното наследство и запазването на биологичното разнообразие

Демократична България си поставя следните цели в областта на туризма:

 • Да разработи изцяло нова стратегия за развитие на сектора, като се съблюдават ресурсите и капацитетът на експлоатация с цел опазването им;
 • Да интегрира всички български региони в стратегията за развитие на комплексен продукт;
 • Да създаде регистър за инвестиции с пълна карта на територията ни;
 • Да развие здравен туризъм въз основа на наличието на над 3600 минерални извора на територията на страната;
 • Да създаде стратегия за комплексни преживявания на територията ни, следвайки европейското и световно търсене;
 • Да развива конгресен и събитиен туризъм за защита на съществуващата база;
 • Да повиши професионалните изисквания към заетите лица с оглед гарантиране качеството на услугата;
 • Да създаде солидарен гаранционен фонд за справяне с кризи в целия бранш.

Демократична България ще работи за: 

 • Създаване на национална програма за устойчив и социално отговорен туризъм, която да включва:
  • мерки за опазване на природните ресурси и за повишаване на ангажираността на туристическите предприятия и посетителите, с оглед опазването на околната среда; оказването на подкрепа за запазване на природните зони, хабитати и дивата природа, свеждането до минимум на щетите върху тях и възстановяването на вече нанесените такива; завишен контрол над употребата на редки и невъзобновяеми ресурси в развитието и експлоатацията на туристически съоръжения и услуги; контрол над замърсяването на въздуха, водата, почвата и произвеждането на отпадъци от туристическите предприятия и от посетителите;
  • проекти за възстановяване на културно-историческото наследство, възобновяване на автентичните култури, традиции и особености;
  • насърчаване на велосипедния, еко-, агро-, кулинарния, винения и фестивалния туризъм, както и подобряване на селската инфраструктура, включително и с високоскоростен интернет;
  • осигуряване и поддръжка на по-добро качество на живот в местните общности, включително социални структури и достъп до ресурси, удобства и поддържащи системи;
  • местен контрол – въвличане и овластяване на местните общности в планирането и вземането на решения за управлението и бъдещото развитие на туризма в техния регион в диалог с другите заинтересовани страни;
  • насочване на европейски фондове към микро- и малките предприятия в туризма – в къщи за гости, семейни хотели, апартаменти и стаи за гости в града, отдавани краткосрочно, и др.;
  • актуални образователни програми и курсове, които да подготвят частни предприемачи за микро- и малките предприятия в туризма;
  • увеличаване на броя и качеството на работните места сред местната общност, създадени и поддържани от туризма. Това включва насърчаване на микро- и семейното предприемачество в туризма и увеличаване на нивото на възнаграждение.
 • Преосмисляне на целите и задачите на Министерство на туризма с цел по-ефективно подпомагане на сектора, като: 
  • пълноценно координира усилията на всички заинтересовани страни – министерства, агенции, местна власт, частен сектор;
  • създаде възможности за участие в проекти на публично-частни партньорства;
  • осъществи междуведомствена координация по въпросите на туризма;
  • привлече чуждестранни инвестиции.
 • Облекчаване на режима за сезонно наемане на чужденци от трети страни (Украйна, Северна Македония и т.н.);
 • Ефективна реклама и маркетинг на България като дестинация за устойчив туризъм, привличаща по-високобюджетни туристи от чужбина, включително под формата на публично-частни партньорства;
 • Създаване на апликация, която да осигури комплексното развитие на дестинациите и туристическите райони.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK