Становище и предложения за промени в Закона за хазарта („ЗХ“) чрез публикувания Проект на Закон за Националната агенция по хазарта

ЧРЕЗ: г-жа Людмила Петкова,

директор дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите

ДО: г-жа Цвета Караянчева,

председател на 44-то Народно събрание

Становище и предложения за промени в Закона за хазарта („ЗХ“) чрез публикувания Проект на Закон за Националната агенция по хазарта

ОТ: Коалиция Демократична България – Обединение, представлявана от Атанас Петров Атанасов, действащ в качеството си на Председател и законен представител на политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”, булстат 131271567, със седалище гр. София и адрес на управление град София 1000, общински район „Триадица“, бул. „Витоша“ №18, и Христо Любомиров Иванов, действащ в качеството си на Председател и законен представител на Политическа партия „Движение ДА БЪЛГАРИЯ”, булстат 177151578, със седалище гр. София и адрес на управление град София 1000, общински район „Средец“, бул. „Драган Цанков“ № 12-16

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаема госпожо Председател,

Уважаеми дами и господа народни представители в 44-то НС,  

Представяме на Вашето внимание предложения за промени в Закона за хазарта във връзка с публикувания от министерство на финансите проект на Закон за Националната агенция по хазарта като уточняваме, че не подкрепяме така предложените промени и считаме същите единствено за натоварващи бюджета на страната.

Така предложения от Вас проект не би могъл да отговори на обществените очаквания и нагласи за ограничаване на рекламата и разпространението (без оглед броя на получилите лиценз), както и за отчетност на разходваните суми от страна на настоящата държавна комисия по хазарт и министерство на младежта и спорта по Закона за хазарта.

Ние считаме, че Законът за хазарта страда от редица пороци, включително и от включените в него лобистки текстове. Отчитайки последните редакции на закона като потенциален риск за безконтролно одържавяване и монополизиране на отделни сектори от икономиката, ние сме убедени, че са крайно необходими качествени и адекватни изменения на закона.

Нещо повече, при настоящото положение новелите на ЗХ не защитават гражданите от рисковете при участие в хазартни игри, не превенират потенциалните зависимости, а дори насърчават участието в различни „игри на късмета“ чрез непълноти, умишлени пропуски и лобистки норми в закона. Фактическото положение на разпоредбите е толкова хаотично, че допуска игрални хазартни зали да бъдат ситуирани дори в жилищни сгради с очевидния риск от поквара на живущите в близост и населението!

В този смисъл, депозираме настоящото пред Вас с увереността, че важна част от промените трябва да е насочена към ограничаване на рекламата на хазартни игри, като се цели дейността да се третира наравно с ограничената рекламата на тютюневи изделия. Да има оптимално рестриктивен достъп за промотиране и разпространение чрез масовите средства за осведомяване. Промените трябва да са продиктувани от съществените и обективни причини, като брой пристрастени към хазарта и превенция на всички рискови групи от подрастващи и пенсионери.

От Демократична България търсим отчетност на парите, които държавната комисия по хазарт и министерство на младежта и спорта разпределят за превенция с хазартните зависимости и прозрачно управление на публичните средства. Настояваме да се въведе пропорционалност на вноските за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри, която да е в процентно съотношение с печалбата от тяхната дейност, а вноските да са насочени към борба и превенция на зависимостите.

С оглед на горното, заявяваме нашата готовност да участваме в работни групи и обществени обсъждания по темата и представяме нашите предложения, както следва:

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за хазарта

(Обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.)

§ 1. Текстът на чл. 2, ал. 3 се изменя по следния начин: „(3) В хазартните игри могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в този или в други закони. Недееспособните не могат да получават билети или талони за участие в традиционна лотария, тото игри и томболи по дарение.“

§ 2.Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 се изменя по следния начин: „(1) Забранява се организирането на хазартни игри, както и продажбата на лотарийни билети във всички сгради и обособени обекти в сгради извън тези по чл. 9а. Забранява се промяната на предназначението в обект по чл. 9а на сградите, части от сгради и прилежащите им площи – публична държавна и общинска собственост, обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националната служба за охрана, сгради, в които са разположени структури на държавната администрация,  сгради, в които се осъществява дейността на държавни предприятия или предприятия, чиято дейност е регулирана със специален закон, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и в съсобствени обекти и/ или в жилищни сгради без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.“

§ 3. В разпоредбата на чл. 9, ал. 1 се добавя нова точка (9): „Забранява се търговското наименование на лотарийни игри да въвежда в заблуда относно характера и правноорганизационната структура на организатора на хазартни игри- частен или публичен.“

§ 4. В разпоредбата на чл. 9 се създава нова ал. 2: (2) В срок до дванадесет месеца от влизане в сила на закона, организаторите на хазартни игри, ситуирани в забранените по ал. 1 места, освобождават заетите от тях самостоятелни обекти или пространства.

§ 5. Създава се нов чл. 9а, със следния текст:

“Помещения

Чл. 9а. (1) Организиране на хазартни игри, в т.ч. и пласмент на талони за лотарийни игри, освен онлайн залагания, се допуска единствено в игрални зали и в пунктове за приемане на залози, изградени и оборудвани съгласно изискванията по чл. 22 ал.1 т.5 и включени в удостоверението за лиценз по чл. 34 ал.2 т.4.

(2) Пунктовете за приемане на залози могат да бъдат единствено помещения, които са сгради или самостоятелни обекти в сграда с предназначение на обекта “за пункт за приемане на залози” или “за организиране на хазартни игри”.

(3) Забранява се извършването на друга стопанска дейност, освен приемане на залози, в пунктовете за приемане на залози.

(4) Забранява се на пункт за приемане на залози да се поставя наименование, различно от наименованието „Пункт за приемане на залози”.

(5) В срок до шест месеца от влизане в сила на закона, доставчиците и разпространителите на видове лотарийни игри се задължават да уредят търговските си отношения с организаторите, като поетапно изтеглят наличните си количества билети.“

§ 6. Чл. 10 се изменя, както следва:

“Реклама

Чл. 10. (1) Забранява се рекламата на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра.

(2) Допуска се обявяване на:

1. наименованията на игрите;

2. регистрираната търговска марка на организатора;

3. тегленията на тиражите;

4. предварително обявяване на вида и броя награди от тиражите.

(3) Информацията по ал.2 може да се излъчва по електронни медии единствено след 22ч., като задължително се придружава с уточнение на процента от приходите от тиража, който се разпределя под формата на награди и информация, че всеки вид хазарт води до зависимост.

(4) Забранява се обявяването на лични данни, както и показване на лицата на спечелилите награда, независимо дали те са дали съгласие за това.

(5) Забранява се информацията по ал.2 да бъде придружавана с рекламни послания, насърчаващи участието в тиража и/ или съдържащи обещание за печалба.

(6) Организаторите на хазартни игри, получили лиценз по реда на този закон, имат право да спонсорират единствено мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело. За спонсорството се прилагат правилата на настоящия член.

(7) Забранява се на юридическите лица и едноличните търговци да публикуват, излъчват или разпространяват информация по отношение на хазартни игри извън посочената в ал. 2.

(8) Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват информацията по ал. 2, са длъжни при подписване на договорите да изискват документи, доказващи, че организаторът на съответната хазартна игра има издаден лиценз за нея по този закон. “

§ 7. Разпоредбата на чл. 10а, ал. 1 се изменя по следния начин: „(1) Организаторите на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение в размер, както следва:

1. за организатори на онлайн залагания – 10 на сто от печалбата, но не по-малко 50 000 лв.;

2. за организатори на игри в игрално казино – 10 на сто от печалбата, но не по-малко 50 000 лв.;

3. за всички останали организатори на хазартни игри с игрални автомати – 10 на сто от печалбата, но не по-малко 50 000 лв.;“

3. за всички организатори на томболи, числови лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария – 10 на сто от печалбата, но не по-малко 50 000 лв.;“

§ 8. Разпоредбата на чл. 10а, ал. 2 се допълва по следния начин: След изречението: „Приходите от годишни вноски по ал. 1 постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта.“ се добавя ново изречение: „Министърът на младежта и спорта е задължен в срок до тридесет и първи януари на всяка календарна година да обявява и публикува официално информация за постъпилите суми от годишните вноски, а на всяко тримесечие от календарната година да обявява и публикува официално информация за разходването на средствата.“

§ 9. В текста на чл. 16 се създава нова алинея 5: „(5) Мандатът на членовете на комисията е с продължителност от 5 години. Всеки от членовете на комисията не може да бъде избиран за повече от 2 мандата.“

§ 10. В текста на чл. 16 се създава нова алинея 6: „(6) Министърът на финансите осъществява методическо ръководство върху работата на Комисията. Той следи за изпълнение на техните решения и носи солидарна отговорност при установяване на извършено нарушение от страна на Комисията.“

§ 11. В текста на чл. 18, ал. 3 се добавя нова точка 4: „4. са били легитимно избрани и назначени за членове на комисията не повече от 2 мандата.“

§ 12. В текста на чл. 30, ал. 3 се заличава последната част от новелата „, а за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.“ и разпоредбата се изменя по следния начин: „За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра.“

§ 13. В текста на чл. 30, ал. 4 се заличава последната част от новелата „, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.“ и разпоредбата се изменя по следния начин: „За издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания се събира двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна такса в размер на 100 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби.“

§ 14. Създава се нов чл. 60 именуван „особени изисквания“ със следния текст: „(1) Забранява се предлагането и продажбата на лотарийни игри, по смисъла на този закон, в търговски обекти, отстоящи на по-малко от 300 метра от училища, по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.

(2) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Отстоянието се измерва от правоспособни лица, които могат да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография. За извършените измервания правоспособните лица издават необходимото удостоверение заедно с приложена скица от кадастралната карта, върху която са нанесени очертанията.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. В Наказателния кодекс (Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 1968г., изм. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., изм. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.89 от 15 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.95 от 12 Декември 1975г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1977г., изм. ДВ. бр.54 от 11 Юли 1978г., изм. ДВ. бр.89 от 9 Ноември 1979г., изм. ДВ. бр.28 от 9 Април 1982г., попр. ДВ. бр.31 от 20 Април 1982г., изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 1984г., изм. ДВ. бр.41 от 28 Май 1985г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1985г., попр. ДВ. бр.80 от 15 Октомври 1985г., изм. ДВ. бр.89 от 18 Ноември 1986г., попр. ДВ. бр.90 от 21 Ноември 1986г., изм. ДВ. бр.37 от 16 Май 1989г., изм. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 1989г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Декември 1989г., изм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.31 от 17 Април 1990г., изм. ДВ. бр.81 от 9 Октомври 1990г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1991г., изм. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., попр. ДВ. бр.90 от 1 Ноември 1991г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 1991г., доп. ДВ. бр.54 от 3 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1993г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 1995г., изм. ДВ. бр.107 от 17 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.120 от 16 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., доп. ДВ. бр.132 от 10 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.61 от 9 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 26 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., доп. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.54 от 5 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г.) в чл. 327, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения:

Чл. 327. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 10 от 1993 г.; изм. изцяло, бр. 60 от 2011 г.)  (1) Който устройва, организира и подбужда към участие в хазартни игри, традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, не по установения от закона ред с лишаване от свобода до шест години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

§ 8. Законът влиза в сила 3 (три) дни след обнародването му в Държавен вестник.

                                                          Вносители: Демократична България

Новини и коментари

Христо Иванов: От начина, по който Калин Стоянов брани информацията, правя извода, че Нотариуса е бил сътрудник на МВР

Христо Иванов: От начина, по който Калин Стоянов брани информацията, правя извода, че Нотариуса е бил сътрудник на МВР

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори пред разговорите за правителство

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори пред разговорите за правителство

Надежда Йорданова: Избор на служебен премиер измежду висши държавни длъжности не е нещо нечувано в България

Надежда Йорданова: Избор на служебен премиер измежду висши държавни длъжности не е нещо нечувано в България

Христо Иванов: Ротацията се провали, защото ГЕРБ и ДПС решиха, че не са готови да се разделят със 100%-овото си влияние в регулаторите и съдебната власт

Христо Иванов: Ротацията се провали, защото ГЕРБ и ДПС решиха, че не са готови да се разделят със 100%-овото си влияние в регулаторите и съдебната власт

ПП-ДБ канят ГЕРБ-СДС на експертни разговори за антикорупционната комисия 

ПП-ДБ канят ГЕРБ-СДС на експертни разговори за антикорупционната комисия 

Всички новини

От медиите

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори

Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия Цариградска и прокурор Зартова

Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия Цариградска и прокурор Зартова

Стоян Михалев: Руският културно-информационен център е гнездо на пропаганда и трябва да бъде затворен

Стоян Михалев: Руският културно-информационен център е гнездо на пропаганда и трябва да бъде затворен

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK