02 ноември 2018, петък

Макар образованието засега да не попада в сферата нито на изключителна, нито на споделена компетентност на ЕС, съюзът осигурява високо ниво на координация и подкрепа по това направление. Това става посредством стратегически политически инициативи, финансиране от европейските фондове по национални оперативни програми в областта на образованието и централизираната програма Еразъм+. Някои от дейностите по Еразъм+ се управляват пряко от Брюксел, но контролът върху други се делегира на национална агенция във всяка страна членка, която разпределя съответния бюджет и мониторира неговото използване съобразно целите на програмата. За България тази агенция е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който действа под контрола на Министерството на образованието и науката (МОН), и разпределя приблизително 80 млн. лева европейски средства годишно за следните видове дейности: образователни мобилности, стратегически партньорства в областта на образованието и младежта, изграждане на капацитет в областта на висшето образование, младежки диалог.

Част от тези средства се използват целесъобразно (пример за това са образователните мобилности с сферата на висшето образование), но също така е публична тайна, че с голяма част от тях се злоупотребява. Независимо дали се финансират симулативни организации и дейности, дали европейските средства се използват за цели, различни от декларираните, дали пряко или през посредници се събира процент от проектното финансиране за иначе смислени проекти, тези злоупотреби се извършват със знанието и участието не само на ръководството, но и на останалите служители на ЦРЧР, под политически чадър, при управлението на няколко различни правителства. Последното показва недвусмислено, че функционирането на центъра по този начин е от полза за всички участници във властта, а най-вероятно и за доста по-широк кръг политико-икономически интереси. Важно е да се има предвид, че пряка политическа отговорност за управлението и дейността на ЦРЧР има всеки министър на образованието и науката през последните десет години, включително г-н Красимир Вълчев, и неговия политически екип в момента.

По повод на разразилия се през последните няколко дни медиен скандал, довел до оставката на директора на ЦРЧР, г-жа Татяна Калканова, настояваме, че смяната на един директор с друг не представлява достатъчна гаранция за преустановяване на дългогодишната практика на злоупотреби от страна на центъра. В случая е необходим цялостен финансов и функционален одит на ЦРЧР в условията на пълна прозрачност и обществен контрол:

  • одит на обществените поръчки и плащанията за външни услуги, направени от страна на центъра;
  • одит на връзката между възнаграждението на служителите (по трудови, граждански договори, и допълнителното материално стимулиране), задачите, които са им възложени, и действителните резултати от работата им;
  • одит на съответствието между съдържание, критерии за оценяване, оценки и действителни резултати на проектните предложения, финансирани през последните 3 години;

На база на този одит следва да се предприемат мерки за осигуряване на целесъобразността на дейността на ЦРЧР и използването на средствата на европейските данъкоплатци, например:

  • осигуряване на пълно съответствие между правилата и процедурите, по които ЦРЧР подбира, финансира и контролира изпълнението на проекти, и европейските предписания – не само по форма, но и по смисъл;
  • използване на електронна система, гарантираща случайния принцип на определяне на оценителите на проектни предложения, тяхната анонимност до предаване на оценката, и невъзможността за външна намеса по време на процеса на оценяване;
  • задължително публикуване на текста на финансираните проектни предложения, както и мотивите за оценките, заедно с имената на оценителите;
  • използване на електронна система, гарантираща случайния принцип на определяне на проектите, които следва да бъдат проверявани по време на тяхното изпълнение;
  • поддържане на публично достъпен черен списък на организациите, както и физическите лица, свързани с тях, хванати в измама, и забрана за тези лица да получават достъп до европейско и/или национално финансиране за срок от 5 години.

Призоваваме министър Красимир Вълчев да предприеме описаните по-горе действия или, ако не е в състояние да гарантира целесъобразното използване на европейските средства по програма Еразъм+, да понесе политическа отговорност за това и да подаде оставка.