Въпрос от Велизар Шаламанов за резултатите от урегулирането на продажбите на храни от физически лица

  • 28 април 2021
  • Поискахме информация за резултатите от урегулирането на продажбите на храни от физически лица

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

Актуален въпрос

От Велизар Шаламанов, народен представител от ПГ на “Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 96, ал. 1 от ПОДНС внасям въпрос

ОТНОСНО: Резултати по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Ползите от късите вериги за доставка, включително местните и фермерските пазари,  осигуряващи прясна местна храна, стават все по-значими и осъзнати в условията на кризата от Covid-19. Същевременно пазарът за предлагане на храни от физически лица с частни стопанства, включително от „заден двор“, и на такива, приготвени в домашни кухни и условия, остава все така неурегулиран, а представлява също форма на прехрана, доходи и решение за преодоляване на проблемите с продоволствената криза.

През 2020 година (на 13.07. и на 2.11.) с два приема беше отворена подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя бе насочена към късите вериги за доставка и местните пазари, а  подготовката за отварянето й започна още през 2015 г., когато МЗХ в лицето на д-р инж. Мая Нинова, бивш държавен експерт в дирекция “Развитие на селските райони”, се обърна за консултация към част от действащите към момента фермерски пазари в страната. Едва през 2019 г. към Националната селска мрежа бе сформирана тематична работна група ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставки“, чиято цел бе да бъде предоставена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на решения. Първото и единствено заседание на тази работна група се е провело на 17.06.2019 година в град Стара Загора, в рамките на което са участвали представители на организациите провеждащи фермерски пазари в София, Варна, Пловдив и Добрич. Тематичната група е отправила към МЗХГ множество предложения за подобряване условията на подмярка 16.4., но незначителна част от тях са били приложени във финалния ѝ пакет. По-късно, именно условията на подмярката, несъответстващи на реалната пазарна среда и ситуация, налагат обявяването на нов прием по нея – отново с незначителни промени.  

Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв. 

Моля да отговорите  писмено 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Какви са практическите и измерими резултати в края на 4-годишния мандат на Вашето правителство по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица по следните показатели:

  • брой колективни проекти кандидатствали по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г., колко от тях са били одобрени за изпълнение и какво е постигнато до момента чрез тях;
  • действия на МЗХГ за насърчаване и подпомагане на развитието на късите вериги, местните, фермерските пазари и микро производителите на местни храни в страната;
  • мерки за урегулиране на пазара за храни, предлагани от физически лица с частни стопанства, „заден двор“, приготвени в домашни кухни и условия;
  • предприети действия за осигуряване на продоволствието в страната и каква е причината на хранителния пазар днес едва 15% от продукцията да е произведена в България;
  • предприети действия за приоритизиране на европейските схеми за качество на храните, които да защитават българския вкус и традиции.

Народен представител:

Велизар Шаламанов

28.04.2021 г.

София

 

Накратко:

Въпрос от Велизар Шаламанов до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева за резултатите в края на мандата по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица по следните показатели.

Вид:

Въпрос

Вносители:

Нагоре