Спорт

Визия за сектор „Спорт“

„Демократична България“ разглежда развитието на възможностите за спорт и достъп до спортни услуги и съоръжения като ключов фактор за подобряване на здравния и психологическия статус на нацията. Проучвания на Евростат показват, че българите са на дъното на класацията в ЕС по удовлетвореност от живота. Спортът като неизменна част от възстановителната функция на свободното време, а оттам и за професионалната и личностна реализация, е ключов фактор за подобряването на благосъстоянието на българите.

Моментното състояние на сектора налага решителни и бързи реформи в структурата на управление, в промяна на философията на държавно и общинско финансиране и разпореждане със спортната инфраструктура и качествено преосмисляне на приоритетите. Изисква изработването и поетапното налагане на национална стратегия за инвестиции в областта на физическото възпитание и спорта, по сектори и обществени сегменти.

Контекст и анализ на моментната ситуация в сектор „Спорт“

Като ниво на физическата активност гражданите в България се нареждат на последно място сред страните от ЕС. Едва 3–4% редовно практикуват спорт, а над 60% никога не участват в активни спортни дейности. Също така всеки втори заявява, че по местоживеене не се предоставят достатъчно възможности за спорт и физическа активност. Като резултат се наблюдава трайна тенденция за увеличаване броя на хората с наднормено тегло. Всеки втори мъж, всяка трета жена и всяко трето дете между 11 и 18 години са със сериозни признаци на затлъстяване. Образователната дейност по физическо възпитание е силно ограничена и подценена, а по-голямата част от училищата или не разполагат с физкултурни салони, или те не отговарят на стандартите.

Основни действия за модернизация на сектор „Спорт“

Отчитайки добрите европейски и световни практики, ние се фокусираме върху:

 • децентрализацията на управлението на спорта;
 • държавно финансиране на масовия спорт по сектори и обществени сегменти;
 • развитие на детския и ученическия спорт и физическото възпитание;
 • създаване на благоприятни данъчни условия за финансиране и спонсорство на федерациите, клубовете и високото спортно майсторство от страна на бизнеса.

Отчитайки зависимостта между спорта и здравословното състояние на хората, планираме следното:

 • В рамките на един управленски мандат си поставяме амбициозната задача за изграждане на физкултурни салони във всяко българско училище. Там, където теренът не позволява – на многофункционални спортни зали в район с пешеходен достъп за няколко учебни заведения. Паралелно с това създаваме регламент за достъп до тях от страна на детско-юношеските школи на спортните клубове в извънучебно време.      
 • С оглед на бързото създаване на условия за спорт за всички в максимална близост до местоживеене, работно място и зони за отдих, предвиждаме спешна децентрализация на управлението на съществуващите обществени спортни имоти и съоръжения чрез концесионирането им при ясни и прозрачни условия и срокове. От страна на държавата и общините ще гарантираме конкретни и лесно измерими финансови ангажименти към концесионерите за инвестиции във възстановяване, експлоатация и поддръжка.
 • Осигуряване на ясни и привлекателни преференции за инвестиции в съоръжения и условия за масов спорт чрез данъчни облекчения, бърз достъп до евтино финансиране от ББР, структурните фондове на ЕС и Плана за възстановяване на Европа.

Изпълнение на предвидените мерки в сектор „Спорт“

Приоритетни мерки

 • Данъчни облекчения за всички фирми, които инвестират в спорта и насърчават физическата активност на служителите си, включително чрез създаване на преференции за работодателите и работниците.
 • Пренасочване на държавното и европейското финансиране на федерациите и членуващите в тях спортни клубове, главно и изключително към техните детско-юношески школи, и създаването на условия за ученически спорт.
 • Създаване на условия за предоставяне на качествени треньорски услуги чрез изграждане на работеща система за категоризация на треньорите чрез образование, лицензиране, квалификация и стаж.
 • Оптимизиране на условията за финансиране и инвестиции в спорта чрез минимизиране на      условията за корупция в спортните организации, съдийските комисии и федерациите, в тясно взаимодействие с реформите в правосъдната и правоохранителната система и в съответствие със заключенията на Съвета на Европа.

Дългосрочни мерки

 • Богатият и разнообразен природен потенциал на страната е благоприятна възможност за развитие на спортно-туристическите активности. Устойчивата управленска политика за съхраняването и усъвършенстването му е дългосрочна цел, заслужаваща фокус и внимание.
 • Създаването на условия за ученически спорт с оглед устойчивото развитие на интерес у подрастващите към спорта и връщането на България на световната спортна карта.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Социална политика

Социална политика

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK