Устойчиво управление на ресурсите

В България около 30% от общата добавена стойност се формира от икономически сектори и дейности, развиващи се на основата на природни ресурси. Същевременно българската икономика е най-ресурсоемка и с най-високи емисии на парникови газове в ЕС – изразходва 6,5 пъти повече суровини за производство и отделя 3,5 пъти повече емисии на единица БВП от средния в ЕС. Използваните производствени технологии в страната генерират 420 кг отпадъци за производството на 1000 евро, сравнено с едва 66 кг средно за ЕС. Високата ресурсна неефективност е едно от най-значимите препятствия пред конкурентоспособността на икономиката, като същевременно възпрепятства и устойчивото развитие. 

Растящата нужда от суровини – минерали, метали и естествени материали е характерна за всяка развиваща се икономика. 90% от необходимите за развитието на европейската икономика суровини обаче се произвеждат извън ЕС, особено т.нар. „критични суровини“, което е заплаха за стратегическата автономия на Съюза.

За осигуряване на суровините за така необходимите за ключови за зеления преход сфери, като ВЕИ, електромобилност и цифровизация, България, в рамките на общите усилия на страните от ЕС, трябва да въведе прилагането на стратегията Нулеви отпадъци и да:

 • осигури пълна прозрачност на концесиите, включително на договорите за търсене и/или проучване за концесия, административните преписки по концесията, доказателствата за извършените плащания и документите във връзка с извършените проверки;
 • промени процедурите за лицензиране на добива на суровини, като гарантира спазването на закона и извличането им по приемлив от техническа, икономическа, социална и екологична гледна точка начин;
 • предприеме мерки за повишаване на разбирането на ползите и одобрението сред местното население на проекти за добив на суровини;
 • гарантира задължително съгласуване с местните общности, включително чрез допитвания по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Намаляването на външните зависимости и натиска върху околната среда трябва да се търси и с намаляване на употребата, повторно използване и рециклиране на материалите – основните стълбове на кръговата икономика. Делът на депонираните битови отпадъци в България остава много висок – 62%, което е около 2,5 пъти повече от средната за ЕС стойност – 23,5%. Делът на рециклираните битови отпадъци от 34,6% също изостава от средната за ЕС стойност 46,4%. Нормата на вторично използване на материалите в българската икономика възлиза на едва 4,3%, като и този показател е значително под средната стойност за ЕС, достигаща 11,7%. Постигането на приетите от Европейския парламент амбициозни цели – до 2035 г. рециклираните отпадъците да достигнат 65%, а депонираните – 10%, остава сериозно предизвикателство, което изисква значителни инвестиции и усилия от всички участници в посока: 

 • Изграждане на модерна система за сметосъбиране и устойчиво управление      на отпадъците (вкл. приемане на стратегията Нулеви отпадъци там, където е подходящо), съобразена с      принципите на кръговата икономика и възприетата в ЕС йерархия за управление на отпадъците.;
 • Безкомпромисна борба с нерегламентираното изхвърляне и незаконно депониране на отпадъци; 
 • Стимулиране на компаниите, пряко ангажирани с разработване и прилагане на технологии за чисти ресурси и съхраняване на енергия, както и на тези, използващи рециклирани продукти като суровини;
 • Стимулиране на компании от всички индустрии, с фокус върху малките и средните предприятия, за включване в кръговата икономика и извършване на промени на всички възможни нива във веригите им за създаване на стойност за намаляване на екологичния им отпечатък чрез:
 • подобряване на енергийната и ресурсната им ефективност и увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници;
 • заместване на първичните суровини с вторични рециклирани;
 • въвеждане на оценка на жизнения цикъл на продуктите и интелигентен/кръгов екодизайн;
 • участие в различни форми на индустриална симбиоза – продуктите на едните са суровини за другите.
 • Стимулиране на сертифицирането по системи за управление на околната среда;
 • Стимулиране на преминаването към кръгови и споделени модели на потребление – предотвратяване на образуването на отпадъци чрез разделно събиране, обратно изкупуване, ремонт и повторната употреба, споделена употреба и ползване на услуги, вместо притежаване на продукти;
 • Подпомагане на образователната система на всички нива за създаването на кадри за безвъглеродната икономика;
 • Развитие на научната и развойната дейност в областта на екодизайна и чистите технологии и тясното им обвързване с икономиката; 
 • Въвеждане на задължителна оценка на жизнения цикъл за допускане на продукти и услуги до пазара;
 • Прилагане на механизми за реално включване в процеса на планиране и взимане на решения за изпълнението на Европейския зелен пакт      в България не само на институциите, но и на всички заинтересовани страни – бизнеса, неправителствените и гражданските организации, научните среди и университетите, местните общности, синдикатите и активните граждани, особено в силно засегнатите от прехода региони;
 • Засилване отговорността на организации, оползотворяващи опаковки. Въвеждане на депозитна система за някои видове опаковки;
 • Прилагане на Съобразяване на новата система на сметосъбиране със следните принципи:
 • Разделно събиране при източника и недопускане на смесването на потоците на рециклируемите с биоразградимите и другите отпадъци;
 • Премахване на анонимността – поетапно премахване на общите контейнери и преминаване към индивидуални съдове за смет или други индивидуализиращи домашните отпадъци методи;
 • Замърсителят плаща – ефективно въвеждане на принципа на определяне на такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство и за всяко юридическо лице на базата на количеството реално генерирани отпадъци. Изграждане на система за регистриране на количествата разделно събрани отпадъци и диференциране на такса смет – намаляване за разделно събиращите, както и други стимули;
 • Поощряване на домакинствата за устойчивото потребление и намаляването на разхищението на ресурси, особено на храни, дрехи, обувки, както и на разделното събиране на отпадъци в домовете.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Социална политика

Социална политика

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK