Ти Броиш: Стани пазител на вота. Спри хартиената манипулация в изборния ден.

Закон за допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

25 август 2021, сряда Viber

Поискахме гражданите да не бъдат принуждавани да заявяват и удостоверяват услуги на хартиен носител

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

(Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07.1978 г., доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., изм. и доп., бр. 28 от 8.04.1983 г., в сила от 1.07.1983 г., изм., бр. 101 от 27.12.1983 г., доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., изм. и доп., бр. 24 от 27.03.1987 г., изм., бр. 94 от 23.11.1990 г., бр. 105 от 19.12.1991 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.1992 г., бр. 102 от 21.11.1995 г., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм. и доп., бр. 11 от 29.01.1998 г., доп., бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г. – изм., бр. 89 от 3.08.1998 г.; изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., доп., бр. 114 от 30.12.1999 г., в сила от 31.01.2000 г., изм., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 21.06.2002 г., изм., бр. 101 от 29.10.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 30.11.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 1.03.2007 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2006 г., доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 29.12.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 27 от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., изм., бр. 19 от 6.03.2012 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., доп., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм. и доп., бр. 81 от 20.10.2015 г., в сила от 21.11.2015 г., изм., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г., доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., изм. и доп., бр. 20от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., бр. 94от 29.11.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.)

  • 1. В чл. 36 се създава нова ал. 3

“(3) Административнонаказателно производство не може да се образува, в случай че нарушението представлява непредставяне на изискуем по закон документ и лицето е получило отказ, включително мълчалив отказ, за издаването му, в нарушение на чл. 2, ал. 1 или на чл. 11 от Закона за електронното управление. Ограничението за стартиране на административнонаказателно производство се прилага в рамките на една година след получения отказ.”

 

МОТИВИ КЪМ

ЗАКОНОПРОЕКТА  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Честите нарушения от страна на администрацията на чл. 2, ал. 1 (служебно събиране на данни) и чл. 11 (задължение за предоставяне на административни услуги по електронен път) принуждават гражданите да събират и предоставят доказателства за необходимите обстоятелства и да заявяват услуги на хартиен носител, тъй като в противен случай носят административнонаказателна отговорност за това, че не са изпълнили свое задължение – напр. да подадат заявление за преиздаване на документ за самоличност, да извършват определена дейност само след получено вписване в даден регистър, да сменят настоящия или постоянния си адрес и др. 

С предложеното изменение въвеждаме отпадане на административнонаказателната отговорност, в случай че лицето добросъвестно е подало заявление за съответната административна услуга, но е получило отказ, включително мълчалив, поради това, че заявлението е подадено по електронен път или че не е било придружено с удостоверение или друг документ, който приемащата администрация е длъжна да събере по служебен път.

Предложеният период на ограничение от една година е, за да осигури, че все пак лицето ще заяви и получи изискуемия документ, но отказът, вкл. мълчаливият отказ, не следва да го възпрепятстват да извършва дейността, която зависи от наличието на съответния документ.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА

ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Основания за законодателната инициатива Честите нарушения от страна на администрацията на чл. 2, ал. 1 (служебно събиране на данни) и чл. 11 (задължение за предоставяне на административни услуги по електронен път) принуждават гражданите да събират и предоставят доказателства за необходимите обстоятелства и да заявяват услуги на хартиен носител, тъй като в противен случай носят административнонаказателна отговорност за това, че не са изпълнили свое задължение.
Заинтересовани групи Основната заинтересована страна са всички граждани, тъй като всички те се възползват от услугите, предлагани от държавната администрация. С настоящото предложение се дава възможност на гражданите да не изтърпяват административнонаказателна отговорност при подаване на информация по електронен път. 

Другата заинтересована група е администрацията, която е длъжна да събира по служебен път различни видове информация или документи.

Анализ на разходи и ползи Не се предвиждат разходи необходими за реализирането на тази законодателна инициатива. 

Ползи могат да се очакват по отношение на спестяване на разходи и време на българските граждани и бизнеси. 

Административна тежест и структурни промени Законът за допълнение на Закона за административните нарушения и наказания не предвижда значителни структурни административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури. 

Въвеждането на отпадане на административнонаказателната отговорност ще намали административната тежест и ще допринесе за по-ефективна електронизация на административните услуги.

Въздействие върху нормативната уредба Няма необходимост от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове в резултат от приемането на тази законодателна инициатива. 

Накратко:

Поискахме гражданите да не бъдат глобявани, затова че не предоставят документ, за който са поискали от администрацията да им бъде предоставен по електронен път, а тя по някаква причина е отказала (може отказът да е и мълчалив). В момента не са изключение случаите, в които се изискват документи на хартиен носител, докато е било възможно те да бъдат изпратени електронно. Не са изключение и случаите на глобени граждани за непредставени документи, които администрацията е длъжна да събере по служебен път.

Защо е важно:

Промяната ще улесни гражданите, които сега често са принуждавани да събират и предоставят доказателства и да заявяват услуги на хартиен носител, защото в противен случай носят административнонаказателна отговорност.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Отговор:

Свалете

Вносители:

Албена Симеонова

Народен представител

Албена Симеонова
Александра Стеркова

Народен представител

Александра Стеркова
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Бонка Василева

Народен представител

Бонка Василева
Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Георги Ганев

Народен представител

PlaceholderThumbnail
Димитър Найденов

Народен представител

Димитър Найденов
Димитър Сяров

Народен представител

Димитър Сяров
Елисавета Белобрадова

Народен представител

Елисавета Белобрадова
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Иван Димитров

Народен представител

Иван Димитров
Калоян Янков

Народен представител

Калоян Янков
Манол Пейков

Народен представител

Манол Пейков
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Николай Христов

Народен представител

Николай Христов
Свилен Андреев

Народен представител

Свилен Андреев
Стела Николова

Народен представител

Стела Николова
Таня Андреева

Народен представител

Таня Андреева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK