Закон за допълнение на Закона за митниците

25 август 2021, сряда Viber

Предлoжихме автоматично издаване на EORI номер

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

НА

ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(Обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 89 от 3.08.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 83 от 21.09.1999 г., изм. и доп., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 76 от 6.08.2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 22.04.2003 г., изм., бр. 95 от 28.10.2003 г., доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., изм., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 28 от 14.03.2008 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*)- изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.02.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 42 от 9.06.2015 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., изм., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 7 от 22.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 9.04.2019 г. – бр. 32от 16.04.2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 17.09.2019 г. – бр. 75 от 24.09.2019 г.; изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм., бр. 14 от 18.02.2020 г.)

  • 1. В чл. 18 се създават нови ал. 6-8:

“(6) На физическите лица – български граждани и на юридическите лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистъра Булстат, Агенция “Митници” издава автоматично EORI номер, като използва ЕГН, съответно ЕИК или код по Булстат след идентификатора на държавата.

(7) Всички необходими данни за издаване на EORI номер се извличат автоматично от първичните администратори на данни.

(8) Срокът на валидност на автоматично генериран EORI номер е пет години, след което автоматично се подновява.”

Преходни и заключителни разпоредби

  • 2. Агенция “Митници” издава автоматичните EORI номера на всички физически и юридически лица по чл. 18, ал. 6 в срок от 2 месеца след обнародването на този закон.

 

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

НА

ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

Издаването на EORI номер въвежда де факто регистрационен режим, който е напълно излишен, особено за физически лица, които в голяма част от случаите трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС. Всички данни, необходими за регистрация на EORI номер съгласно Делегиран регламент (EC) 2015/2446 са налични в съответните първични регистри, вкл. “Основна икономическа дейност”, която е налична в Търговския регистър в структуриран вид.

Подзаконовата нормативна уредба говори за “одобряване” от страна на служители на Агенция “Митници”, което е в разрез с добрите нормативни практики, а именно – въвеждане на разрешителен режим с подзаконов акт. Одобряването може и трябва да става напълно автоматизирано на база на данни в първичните регистри. Предвид това, липсва смисъл от отделна процедура по издаване на такъв номер, поради което предлагаме именно автоматично издаване за всички български граждани и юридически лица, което ще спести тази стъпка, която предизвиква сериозно неудобство у гражданите.

ВНОСИТЕЛИ:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

Основания за законодателната инициатива Съществуващата понастоящем процедура за издаване на EORI номер въвежда де факто регистрационен режим, който е напълно излишен, като се вземе предвид обстоятелството, че всички данни, необходими за регистрация на EORI номер съгласно Делегиран регламент (EC) 2015/2446, са налични в съответните първични регистри. Подзаконовата нормативна уредба говори за “одобряване” от страна на служители на Агенция “Митници”, което е в разрез с добрите нормативни практики, а именно – въвеждане на разрешителен режим с подзаконов акт. Одобряването може и трябва да става напълно автоматизирано на база на данни в първичните регистри. По тази причина, липсва смисъл от отделна процедура по издаване на такъв номер. Чрез автоматизирането на тази стъпка ще бъде подобрена и цялостната ефективност на процеса.
Заинтересовани групи Автоматизирането на процеса по издаване на EORI номер е в интерес на обществото. Предвижда се промените да улеснят физически лица – български граждани, които в голяма част от случаите трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС. Юридическите лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистъра Булстат, също ще бъдат засегнати. На тези две групи ще бъде спестена допълнителната стъпка сами да регистрират EORI номер.

По този начин ще бъде премахнато едно сериозно неудобство, което утежнява взаимодействието на гражданите с митническата администрация. Агенция “Митници”, която организира и осъществява митнически контрол и издава EORI  номерата, също е заинтересована страна.
Анализ на разходи и ползи Предложените допълнения не предвиждат допълнителни разходи.   
Административна тежест и структурни промени ЗД на ЗМ не предвижда значителни структурни и административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури. Предложените промени целят да облекчат административната тежест чрез автоматизиране на процеса по издаването на EORI номер. 
Въздействие върху нормативната уредба Не съществува необходимост от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове.

 

Накратко:

Предлагаме автоматично издаване на EORI номер за всички български граждани и юридически лица. Сегашната процедура въвежда регистрационен режим, който е напълно излишен, особено за физически лица, които в голяма част от случаите трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС. Сега всички необходими за регистрация на EORI номер данни са налични в регистрите, но се изисква "одобряване" от страна на служители на Агенция “Митници”. Това е в разрез с добрите нормативни практики и освен това може да става напълно автоматизирано на база на данни в първичните регистри. Предвид това, липсва смисъл от отделна процедура по издаване на такъв номер.

Защо е важно:

Промените ще улеснят физическите лица - български граждани, които в голяма част от случаите трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС. Ще им бъде спестена допълнителната стъпка сами да регистрират EORI номер. Промените ще улеснят и юридическите лица, вписани в Търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистъра Булстат.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Отговор:

Свалете

Вносители:

Албена Симеонова

Народен представител

Албена Симеонова
Александра Стеркова

Народен представител

Александра Стеркова
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Бонка Василева

Народен представител

Бонка Василева
Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Георги Ганев

Народен представител

Георги Ганев
Димитър Найденов

Народен представител

Димитър Найденов
Димитър Сяров

Народен представител

Димитър Сяров
Елисавета Белобрадова

Народен представител

Елисавета Белобрадова
Зорница Стратиева

Народен представител

Зорница Стратиева
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Иван Димитров

Народен представител

Иван Димитров
Калоян Янков

Народен представител

Калоян Янков
Манол Пейков

Народен представител

Манол Пейков
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Николай Христов

Народен представител

Николай Христов
Свилен Андреев

Народен представител

Свилен Андреев
Стела Николова

Народен представител

Стела Николова
Таня Андреева

Народен представител

Таня Андреева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK