Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

25 август 2021, сряда Viber

Предложихме въвеждане на централизирана система за управление на електронните регистри

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013 г., доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.05.2017 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., доп., бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 2.10.2020 г.)

  • 1. В чл. 2 се създава нова ал. 3:

“(3) Първичен администратор на данни е и лице по чл. 1, ал. 2, когато в закон е предвидено данните, които обработва, да участват в административно производство.”

  • 2. Създава се нов чл. 52а:

“Централизирана система за управление на регистри

Чл. 52а. (1) Председателят на Държавна агенция “Електронно управление” създава и поддържа централизирана система за управление на регистри.

(2) Чрез системата по ал. 1, председателят на Държавна агенция “Електронно управление” позволява създаване и водене не регистри в електронен вид, които отговарят на изискванията на този закон.

(3) Административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 имат право да използват системата по ал. 1 безплатно.

(4) Редът за заявяване и настройване на регистър чрез системата по ал. 1 се урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 3. В Закона за администрацията се правят следните изменения:
  1. В чл. 61, ал. 1 думите “Министерския съвет” се заменят с думите “Държавна агенция “Електронно управление””.
  2. Параграф 1, т. 4 от допълнителните разпоредби се изменя така: 

“4. Обществени услуги” са обществени услуги по смисъла на Закона за електронното управление.

  • 4. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се правят следните изменения:
  1. Параграф 1, т.2 от допълнителните разпоредби се изменя така:

“2. “ Организация, предоставяща обществени услуги” е организация, предоставяща обществени услуги по смисъла на Закона за електронното управление.”

  1. Параграф 1, т.3 от допълнителните разпоредби се изменя така: 

“3. “Лица, осъществяващи публични функции” са лица, осъществяващи публични функции по смисъла на Закона за електронното управление”

  • 5. В срок до две години от приемането на този закон, всички административни органи привеждат регистрите, които водят, в съответствие с изискванията на глава четвърта от този закон. 

МОТИВИ 

към

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Със законопроекта се въвеждат три аспекта на регистровата реформа: регистри на лица, осъществяващи публични функции и доставчици на обществени услуги,  административния регистър и надграждането и електронизирането на регистри.

Лицата по чл. 1, ал. 2 (лица, осъществяващи публични функции и доставчици на обществени услуги) понякога участват в административни производства като предоставят информация – напр. документ, че дадено лице има сключен договор за комунална услуга, или че присъства в регистъра на уредена със закон съсловна организация, което му дава определени права. 

В тези случаи, лицата по чл. 1, ал. 2 би следвало да предоставят възможности за автоматизирана интеграция със своите регистри за служебно предоставяне на нужната за административното производство информация. Това ще спести административна тежест както на гражданите и бизнеса, така и на самите лица по чл. 1, ал. 2, които няма да трябва да предоставят административно обслужване на граждани за нуждата на издаване на документи, които да послужат в административно производство.

Чл. 46 от действащия Закон за електронно управление предвижда, че изискванията за оперативна съвместимост се прилагат към лицата по чл. 1, ал. 2, когато те предоставят вътрешни електронни административни услуги, но не вменява задължение на същите да предоставят такива услуги и в кои случаи.

Лицата по чл. 1, ал. 2 имат право на безплатно ползване на централизираната система за управление на регистри. Икономиите от мащаба в ДАЕУ позволяват това да е оправдано облекчение за лицата по чл. 1, ал. 2.

Административният регистър е ключов компонент от електронното управление – в него са вписани всички административни услуги, както и задължителни реквизити за тях – канали на предоставяне, информация за граждани, структурирано описание на програмни интерфейси. В тази си част административният регистър е де факто регистър за оперативна съвместимост и като такъв следва да се води от Държавна агенция “Електронно управление”.

Администрацията на Министерския съвет ще продължи да бъде ползвател на регистъра, но задължението за неговото водене, надграждане и включване в инфраструктурата на електронното управление, е логично да премине към Държавна агенция електронно управление.

Порталът за електронни услуги egov.bg дълги години страда от нуждата да дублира административния регистър, без да бъде уреден нормативно (извън общото му въвеждане в закона). Правилният подход към портала за електронно управление е да използва наготово данните от административния регистър, в т.ч. разширение описания на административните услуги, за да бъде винаги актуален и с налична информация.

Регистрите, водени от административните органи, често не отговарят на изискванията на Закона за електронното управление – водят се или на хартия, или в системи, които не позволяват автоматизирано предоставяне на вътрешни електронни административни услуги.

С този закон се урежда централизирана система за управление на регистри (“регистър като услуга”), чрез която бързо и лесно могат да бъдат електронизирани регистри с ниска до средна сложност на водене. Проектът е приоритетен в пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление и неговото изграждане предстои непосредствено. С този закон се предвижда и срок от една година за привеждане на всички регистри в съответствие с изискванията на този закон. В този срок е включен срокът за изграждане на централизираната система и създаването и мигрирането на регистри върху нея.

Със законопроекта се уеднаквяват и дефинициите на организации, предоставящи на обществени услуги и лица, осъществяващи публични функции, които се срещат в различни закони.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА

ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Основания за законодателната инициатива Със законопроекта се въвеждат три аспекта на регистровата реформа: регистри на лица, осъществяващи публични функции и доставчици на обществени услуги,  административния регистър и надграждането и електронизирането на регистри.
Заинтересовани групи Българските граждани и бизнес са пряко заинтересовани от предложената законодателна инициатива. Други заинтересовани групи включват Държавна агенция “Електронно управление” и други административни структури, както и доставчици на публични услуги.
Анализ на разходи и ползи Системата за централизирано управление на регистри е приоритетен проект в пътната карта за е-управление и като такъв има осигурено финансиране по ОП Добро управление, така че допълнителни разходи не се предвиждат.
Административна тежест и структурни промени Със законопроекта се уеднаквяват и дефинициите на организации, предоставящи на обществени услуги и лица, осъществяващи публични функции, които се срещат в различни закони.

Законодателната инициатива ще имат ефект върху ВиК, ЕРП и други доставчици на обществени услуги. Колко точно ще бъде този ефект ще зависи от нивото на дигитализация на съответния доставчик, но предвид ограниченото участие в административни производства не се очаква нужда от значителна инвестиция.

Въздействие върху нормативната уредба Не се предвиждат допълнителни нормативни промени. 

 

Накратко:

Централизирана система за управление на електронните регистри ще намали административното бреме за гражданите и бизнеса, а процесите ще бъдат прозрачни и ще се водят по ефективно.

Защо е важно:

Електронните регистри са сърцето на електронното управление - без тях гражданите трябва да разнасят удостоверения, а администрацията да съхранява документи в папки, което ограничава прозрачността, проследимостта и ефективността. В същото време изграждането на електронните регистри е бавен и скъп процес. Предлагаме въвеждане на централизирана система за управление на регистри, чрез която много от регистрите в държавата ще могат да се водят прозрачно и ефективно, без да се налага да бъдат изграждани от нулата. Друго предложение е доставчиците на обществени услуги (напр. ВиК, електроразпределение, банкови, образователни и др.) да предоставят автоматизирани интерфейси в случаите, в които участват в административно обслужване, напр. когато е нужен документ от ЕРП или ВиК за започване на дейност на търговски обект.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Отговор:

Свалете

Вносители:

Александра Стеркова

Народен представител

Александра Стеркова
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Бонка Василева

Народен представител

Бонка Василева
Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Георги Ганев

Народен представител

Георги Ганев
Димитър Найденов

Народен представител

Димитър Найденов
Димитър Сяров

Народен представител

Димитър Сяров
Елисавета Белобрадова

Народен представител

Елисавета Белобрадова
Зорница Стратиева

Народен представител

Зорница Стратиева
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Иван Димитров

Народен представител

Иван Димитров
Калоян Янков

Народен представител

Калоян Янков
Манол Пейков

Народен представител

Манол Пейков
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Николай Христов

Народен представител

Николай Христов
Свилен Андреев

Народен представител

Свилен Андреев
Стела Николова

Народен представител

Стела Николова
Таня Андреева

Народен представител

Таня Андреева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK